Get Adobe Flash player

Statuten

Statuten en reglementen.

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Vervoer
Artikel 3 Tickets
Artikel 3bis Abonnementen
Artikel 4 Annulatie
Artikel 5 Besluit

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1-1

1. De Club draagt officieel de naam “ Schalke 04 Fan-club Königsblau Vlaanderen” en is aangesloten bij Schalker Fan Club Verband e.V. onder nummer 520

2. De oprichtingsdatum is maart 2002

3. De zetel van de Club is gevestigd in België, te 2180 Ekeren, Bist 181
Het secretariaat is gevestigd in België, te 2180 Ekeren, Bist 181
Een clublokaal wordt gezocht…..

Artikel 1 – 2

De vereniging heeft als doel de belangen van FC GELSENKIRCHEN – SCHALKE 04 e.V. te ondersteunen en uit te dragen.

Artikel 1 – 3

1. Het Bestuur is vanaf 06/09/2014 voor 4 jaar als volgt samengesteld en deze moet steeds uit een oneven aantal effectieve leden bestaan:

Voorzitter, dagelijkse leiding, SFCV/S04, Boekhouding, Ledenbeheer.
Axel Funke

Vice-Voorzitter, vervoer contact
Jochen Keustermans

Ticketing , dagelijkse leiding;
Stefan Janssens

Merchandising

Patrick Proost

Bestuurslid

Christophe Piessierssens

2 . Het bestuur wordt om de vier jaar (her)verkozen in een gewone jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt plaats in het voorjaar van 2014.  Kandidaten dienen zich te melden bij de voorzitter en dit uiterlijk 14 dagen voor de vergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden of bepaald door het bestuur.  De samenstelling van het bestuur blijft behouden indien er geen kandidaten zijn.  Hierbij blijven de zittende bestuursleden automatisch vier jaar langer zetelen.

3. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun engagement.  Verlaat een bestuurslid de vereniging, dan is hij ook geen lid meer van het bestuur.  Het bestuur kan tevens ontslagen worden in een volledige ledenvergadering met 2/3de van de stemmen.

4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en andere aangelegenheden.  De leden van het bestuur hebben het recht de vereniging alleen te vertegenwoordigen.  De bestuursleden mogen voor aankopen voor de vereniging tevens beperkts aanspraak maken op de financiële middelen.  De volmacht is beperkt.  Grotere uitgaven dienen door het voltallige bestuur te worden goedgekeurd.

Artikel 1 – 4

De algemene vergadering vindt ieder jaar plaats in het 1ste kwartaal van het kalenderjaar.  De leden worden per email of schriftelijk uitgenodigd.  De uitnodiging moet minstens 14 dagen voor de vergadering in bezit bij ieder lid zijn.  Een buitengewone algemene vergadering vindt plaats wanneer:
a) 1/3de van de leden deze wensen samen te roepen
b) het bestuur deze om dwingende redenen, die zij noodzakelijk acht, samen roept
De uitnodigingen moeten zoals voor de gewone algemene vergadering worden bezorgd.

Artikel 1 – 5

1. Zowel op de algemene vergadering als de buitengewone algemene vergadering kunnen er pas wijzigingen worden aangebracht aan deze statuten of besluiten toegevoegd, met een 2/3 meerderheid van de effectieve leden die aanwezig zijn.  Er dienen tevens minstens 2/3 van de leden aanwezig te zijn.

2. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, worden er geen wijzigingen doorgevoerd, tenzij deze de werking van de vereniging zouden kunnen verstoren.

3. Bij hoogdringendheid (correcte werking en/of voortbestaan van KBV is in het gedrang) kunnen enkel bestuursleden over gaan tot een stemming per email, de goedkeuring door 2/ meerderheid blijft van kracht.

Artikel 1 – 6

1.  Iedereen kan principieel lid worden.  Het lidmaatschap bij Schalke 04 fanclub Königsblau Vlaanderen kan worden aangevraagd door een kandidaat lid.  Een nieuw lid kan eveneens voorgedragen worden door een bestaand lid.  Bij weigering van een lidmaatschap moet de persoon van de redenen op de hoogte gebracht worden.

2. De leden van de vereniging zijn verplicht de vereniging te steunen en het jaarlijks lidgeld te betalen.  Het lidgeld bedraagd 20 euro/seizoen, kinderen -12 betalen 10€.  Leden die na 3 maanden het lidgeld niet betaald hebben, krijgen een verwittiging.  Indien ze na nog een maand niet betalen, worden zij van de ledenlijst geschrapt.  De leden kunnen nooit persoonlijk verantwoordelijk gehouden worden.  Enkel het lidgeld kan strafrechtelijk aangeslagen worden.  Inbegrepen in het lidgeld zijn;
– voorrang bij bestelling tickets
– voorrang bij de vervoersplanning
Verder proberen we kortingen en andere aanbieding te bekomen bij mogelijke handelaars.

3. Ieder lid kan uitgesloten worden, indien het de belangen van de vereniging schaadt.  Over de uitsluiting beslist de algemenen vergadering met 2/3 meerderheid.  Dit geldt ook voor feiten vermeld in artikel 1 – 6, §2

4. Zijn benoemd voor het leven tot ere-lid; Sam Van Dijck (beslissing 16/1/09) de hiernaan verbonden voordelen zijn levenslang gratis aangesloten en genietend van iedere uitnodiging als VIP.  Eveneens werd mede-oprichter Emiel Verhoeven tot ere-voorzitter en ere lid vernoemd.

Artikel 2 Vervoer.

Artikel 2 – 1

De algemene regel is dat er in de auto’s niet wordt gegeten of gedronken.  Een uitzondering hierop kan enkel worden toegelaten na een persoonlijke vraag aan Uw chauffeur van dienst en dan enkel mits zijn/haar uitdrukkelijke toelating.  Vergeet tevens uw chauffeur niet te vergoeden.

Artikel 2 – 2

1. Van onze chauffeurs wordt verwacht dat zij zich ook zo gedragen en dit zeker wat de consumptie van alcohol gebruik betreft.

2. Bij het verlaten van de stopplaatsen te Venlo en Eindhoven verwachten we dat deze plaatsen rein worden achtergelaten en dat de inrichtingen, toestellen, personeel en andere bezoekers worden gerespecteerd.  Dit verwachten wij ook bij verplaatsingen zowel in Duitsland als in Europa.

Artikel 2-3

Je hebt nog geen vervoer?  Één adres, onze vervoersplanner Jochen Keustermans, via jochen@fcschalke04.be

Artikel 3 Tickets (uit als thuis).

Artikel 3 – 1

De ticketverkoop start op de dag dat ONZE homepage het licht op groen zet.  Ook zal ieder lid via email hiervan op de hoogte gebracht worden.  Alle vroeger binnenkomende aanvragen worden vernietigd.  BESTELLINGEN gebeuren vanaf heden per 1 of 2 wedstrijden, ongeveer 1 maand op voorhand.  Er wordt een mail gestuurd met het uur en de dag vanaf wanneer tickets besteld kunnen worden.  Er worden geen bestellingen meer voor een hele ronde (heen/terug) aangeboden.

Artikel 3 – 2

ALLE bestellingen MOETEN via Stefan gebeuren, via email op stefan@fcschalke04.be (of uitzonderlijk na goedkeuring via telefoon)  DE KAARTEN ZIJN STRIKT PERSOONLIJK.  Indien U ook kaarten besteld voor anderen, dienen deze namen te worden doorgegeven en ook deze zijn dan eveneens persoonlijk.  Bestelling via anderen worden NIET aanvaard.  Dit om fouten uit te sluiten.

Artikel 3 – 3

Indien de opgegeven persoon uiteindelijk niet mee kan, dien Stefan te worden verwittigd zodat iemand van de reservelijst in aanmerking kan komen.  Personen die een andere persoon meebrengen, zonder uitdrukkelijke toestemming, dan de opgegeven persoon, zullen voor de rest van het seizoen gschorst en al gereserveerde kaarten worden geannuleerd.

Artikel 3 – 4

Na de bestelling ontvangt U een mail ter aanvraag tot betaling.  Na de bestelling moeten de tickets binnen de twee weken betaald zijn, anders vervalt de bestelling.  Net zoals bij een concert.  Eerst bestelt, eerst betaald, eerst zeker.  Niet leden kunnen pas na 48 uur tickets bestellen.  Niet leden en nieuwe leden, ontvangen in het begin nog een betalingsontvangst, maar deze vervalt na een paar keer.  Wie tickets heeft wordt ook vermeld op de homepage, www.fcschalke04.be
Artikel 3 – 5

De prijzen voor tickets werden als volgt vastgelegd voor het seizoen 2009-2010 ,  2010-2011 en 2011/2012.
Nordkurve
Ticketprijs  leden : 17 €
Ticketprijs niet leden : 19 €
Ticketprijzen voor Beker en internationale matchen kunnen nog niet meegedeeld worden vermits deze nog niet gekend zijn.  Deze worden meegedeeld op onze site.  Vermits deze datums niet lang op voorhand geweten zijn, kunnen deze tickets niet geannuleerd worden.  Voor de rest gelden dezelfde voorwaarden als bij gewone tickets.  Wij zullen steeds trachten de goedkoopste tickets te pakken te krijgen.

Artikel 3 – 6

Tickets worden nooit op voorhand verdeeld.  Dit om zwartverkoop tegen te gaan en een clubschorsing te vermijden.  Tickets worden op de wedstrijddag zelf overhandigd aan de grensovergang te Venlo of uiterlijk 1 ½ uur voor de aftrap aan de tankstelle (onze parking) tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met de ticketverantwoordelijke (wordt per wedsstrijd vermeld in de vervoersplanning).   Gelieve hiervoor, indien nodig, telefonisch contact te onderhouden met de ticketverantwoordelijke de dag zelf.  Onze ervaring leert ons dat wanneer je de vervoersplanning opvolgt, je tijdig aanwezig bent.

Artikel 3 – 7

Bij een tekort aan kaarten, behoud het bestuur de eindbeslissing van toewijzing.  De beslissingen van het bestuur zijn bindend.

Artikel 3 – 8

De Club regelt officieel geen uitwedstrijden.  Indien er toch sporadisch kaarten worden geregeld verschijnt de info hierover op onze website.  Bestelde kaarten kunnen echter nooit worden geannuleerd en dienen ten allertijden te worden betaald.

Artikel 3 – 9

Alle betalingen gebeuren op onze rekening in Duitsland.  Volksbank Ruhr-Mitte

Kontonr.204204400 BLZ 42260001
IBAN DE33 4226 0001 0204 2044 00
Swift-adres (BIC) : GENODEM1GBU

Artikel 3 Bis – Abonnementen.

Artikel 3bis – 1

De abonnementen worden door de club aangeschaft op naam van leden.  Deze blijven op naam van de eigenaar, maar worden door de club beheert en betaald.  De naameigenaars hebben ieder seizoen het eerste kooprecht op deze abonnementen.  Indien ze de abonnementen niet voor eigen gebruik wensen, worden deze aangeboden aan de andere leden binnen de fanclub.  Abonnementen worden enkel per seizoen verkocht en het abonnementsgeld dient onmiddellijk betaald.  De abonnementen worden tevens enkel aan leden verkocht, met dien verstaande dat diegene het voorbije seizoen een abonnement had deze ook 1e kooprecht heeft bij de start van een nieuw seizoen.

Artikel 3bis – 2

De abonnementhouder wordt geacht op zijn/haar plaats te zitten.  Het bestuur houdt zich het recht voor hier controles uit te voeren.  Abonnementen worden NOOIT doorgegeven aan derden, ook niet aan toevallig aanwezig zijnde leden.  Deze mogen enkel worden doorgegeven NA samenspraak met de ticketverantwoordelijke.  De betalingen gebeuren ALTIJD via de fanclub.  Abonnementen moeten, net als de gewone tickets 1 ½  uur voor de aftrap worden opgehaald aan de tankstelle te Gelsenkirchen, of, indien anders vermeld.  Van zodra de ticketverantwoordelijke in het stadion is, kunnen geen tickets meer overhandigd worden.  Abonnementen dienen na de wedstrijd ONMIDDELLIJK opnieuw aan de ticketverdeler te worden overhandigd.  Dit gebeurd aan de vaste afpreekplaats in de Veltins Arena, aan de glazen wand van VAK N3 en dus niet aan de tankstelle.  Abonnementen zijn, zoals alle tickets, steeds in het bezit van de ticketverantwoordelijke.

Arikel 3bis – 3

Je hoeft niet voor wedstrijden te reserveren.  JE MOET WEL  je abonnement afzeggen, d.w.z., kan je niet, dan gelden dezelfde regels als voor de gewone tickets!! Het bestuur zorgt dan via de gebruikelijke wegen dat de kaarten worden aangeboden aan andere leden.  Indien je abonnement wordt ingenomen, krijgt jet het bedrag zoals overeengekomen teruggestort.  De abonnementsprijzen worden bij het begin van het seizoen bekend gemaakt.  Indien je wenst te verlengen voor het komende seizoen, wordt je voor de laatste speeldag van het lopende seizoen gevraagd je lidgeld en de voorlopige prijs van het abonnement te betalen.

Artikel 4 – Annulatie.

Arikel 4- 1

Ongeveer drie a vier weken voor iedere wedstrijd wordt in Duitsland de kalender (vrijdag, zaterdag of zondag) vrijgegeven.  Tot twee dagen na de bekendmaking van de kalender op onze homepage en via mail, kan je nog annuleren.  Hiervoor zullen we wel administratiekosten aanrekenen van 0,50 €/ticket.

Artikel 4 – 2

Indien het ticket opnieuw wordt verkocht, krijg je de ticketprijs (-0,50€) teruggestort op uw rekening.  Annuleer je later (3 dagen) ticket en geld kwijt.  Ook al worden de tickets opnieuw verkocht.  Deze maatregel is genomen omdat gemiddeld 4 a 5 tickets op donderdag en vrijdag voor de match geannuleerd worden en wij met de tickets blijven zitten.  Ook dit alles kan ENKEL via Axel, alle andere wegen worden niet geaccepteerd.

Artikel 5 – Besluit

Artikel 5 –1

Door lid te worden aanvaard men deze statuten en regels, men ziet tevens af van enige vorm van het in negatief daglicht plaatsen van de vereniging op straffe van uitsluiting.

Artikel 5 – 2

De vereniging kan tevens onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onvrijwillige schade aan zowel materialen  als personen, aangebracht door leden of uzelf.  Deze regeling is eveneens van toepassing op het vervoer van en naar Schalke.  Hier blijft de chauffeur verantwoordelijk en dient hij tevens in orde te zijn met de algemene en gedetailleerde wetgeving op het rijden op de openbare weg.

Artikel 5 – 3

De ontbinding van de vereniging kan enkel via een algemene vergadering besloten worden.  Dit door middel van een 2/3 meerderheid.  Na de ontbinding vindt de verdeling van de tegoeden plaats..  Indien er, na aflossing van alle schulden, nog tegoeden zouden zijn, dan worden deze geschonken aan FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. voor eigen doeleinden.

Verbeterde en samengevoegde versie,

Goedgekeurd door het voltallige bestuur te Antwerpen en voorgelegd op de algemene ledenvergadering van….